จองรูปออนไลน์

มหาวิทยาลัย
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ประกาศ !!!!! เรื่องการจองภาพ

* ช่างภาพจะถ่ายภาพในจังหวะที่มือบัณฑิตสัมผัสใบปริญญาเป็นสำคัญ
* กรณีที่ภาพไม่สมบูรณ์โดยเกิดจากความบกพร่องของบัณฑิต เช่น บัณฑิตเข้าไม่ถึงจุดรับ ยืนตัวไม่ตรง เท้าไม่ชิด มือ/แขนไม่แนบลำตัว หลับตา ก้มหน้า เอียงหน้า หรือหันหน้าไปทางอื่น ฯลฯ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการแก้ไขภาพ หากต้องการแก้ไขภาพ ต้องเสียค่าแก้ไขภาพ 200 บาท
* ภาพที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบ และบัณฑิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขคือ
1. ปริญญาบัตร ไม่สัมผัสมือบัณฑิต
2. ภาพพร่ามัว ไม่ชัดเจน หรือมีรอยขีดข่วน
3. ภาพที่แสงมากหรือน้อยเกินไป
4. ภาพที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบัณฑิตขาดไป
5. ภาพที่คณะกรรมการลงความเห็นว่าใช้ไม่ได้
* กรณีที่พัสดุถูกส่งกลับไปที่บริษัทฯ ด้วยสาเหตุเกิดจากผู้สั่งจองภาพ ทางบริษัทฯ จะเก็บภาพไว้เป็นเวลา 1 ปี หากท่านต้องการให้จัดส่งอีกครั้ง ต้องชำระค่าจัดส่งใหม่